Przekierowanie portu do kontenera LXC

Przekierowanie portu do kontenera LXC

Aby za każdym razem nie konfigurować przekierowania portu na routerze dla kontenerów w LXC można to szybko zrobić na maszynie „matce” via iptables.

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport port_np_80 -j DNAT --to [IP_kontenera:PORT]