nginx + cgi-bin

nginx + cgi-bin

Czasem jest potrzeba uruchomić jakis skrypt perl-a czy coś innego via cgi-bin :) Na start instalujemy paczkę:

apt-get install fcgiwrap

Teraz musimy dodać odpowiedni wpis location do konfiguracji vhosta, coś jak poiniżej:

server {
[...]
  location /cgi-bin/ {
   root /web/domena.pl/app;
   fastcgi_pass unix:/var/run/fcgiwrap.socket;
   include /etc/nginx/fastcgi_params;
   fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  }
[...]
}

Oczywiście katalog cgi-bin musimy mieć w /web/domena.pl/app i w nim skrypt do uruchomienia.

Wszystko :)